Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 199
Registr. kuupäev 18.5.00
Kaebuse osapooled Aleksander Moistus ajalehe "Sõnumileht" vastu (Riivo Riismaa "Purjus kiirabijuht Aleksander Moistus peksis peaga vastu seina", 24.04.2000)
Sisu laim, vastulause mittevõimaldamine, kontrollimata faktid
ASN lahend 7.6.00 Otsus: tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Tallinna Kiirabi peaarsti Aleksander Moistuse kaebust Sõnumilehe kirjutise "Purjus kiirabijuht Aleksander Moistus peksis peaga vastu seina" (Riivo Riismaa; 24. aprill 2000).

Kaebuse kohaselt on artiklis esitatud süüdistused väljamõeldis, mis ei vasta tõele. Vastulausele aga toimetus ei reageerinud.

Sõnumilehe peatoimetaja Urmo Soonvald teatab vastulauses, et toimetus ei tagane artikli sisust. Loo sünnile kaasa aidanud allikad on peatoimetaja kinnitusel usaldusväärsed ja kontrollitud. Sõnumileht tunnistab, et Moistuse vastulause tulnuks avaldada.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Aleksander Moistuse suhtes on avaldatud väga tõsiseid süüdistusi, mille puhul tuleb vastavalt ajakirjanduseetika koodeksi p. 5.1. pakkuda talle kommentaari võimalust samas numbris. Kuigi ajakirjanik väidab kirjutises, et Moistus keeldus Sõnumilehega suhtlemast, leiab ASN, et nii tõsiste süüdistuste puhul tulnuks leida võimalus kommentaari saamiseks. Toimetus jättis ka artikli ilmumise järgselt Moistusele vastulause võimaldamata.

ASN nendib, et tugevad süüdistused tuginevad anonüümsetele allikatele. Koodeksi p. 4.1. järgi peab uudismaterjal põhinema tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Sõnumilehe täiendavate selgituste järgi on kirjutises esitatud faktiväidete ainsaks allikaks kahe anonüümseks jäänud isiku ütlused. Neile ei ole saadud tõestust dokumentaalsetest allikatest ega muul moel. ASN-i hinnangul saanuks toimetus mitut faktiväidet (auto remont, purjus tööl viibimine, vallandamiste motiveeringud jm.) kontrollida suulistest anonüümsetest allikatest sõltumatult. Loos kasutatud avalike suuliste allikate (peaarsti asetäitja, Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja) ütlused aga ei kinnita loos toodud faktiväiteid, pigem lubavad neis kahelda.

Kirjutises on avaldatud ka informatsioon Moistuse väidetavate terviserikete kohta. Ajakirjanduseetika koodeksi p. 4.6 kohaselt ei avaldata andmeid ja arvamusi inimeste tervisliku seisukoha kohta, välja arvatud juhul, kui inimene on ise avaldamisega nõus või niisuguste andmete avaldamist nõuab avalikkuse huvi. ASN-i hinnangul puudub vaadeldaval juhul niisugune avalikkuse huvi, mis võiks õigustada tervise kohta informatsiooni avaldamist.

Eelöeldut silmas pidades leiab ASN, et Sõnumileht on rikkunud head ajakirjandustava.

Jalus Esilehele Tagasi