Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 196
Registr. kuupäev 21.2.00
Kaebuse osapooled Salva kindlustus (esindaja AB Glikman & Glikman) ajalehe "Äripäev" vastu (S.Männik "Käärimine kindlustuses jätkub", 13.01.2000)
Sisu laim, vastulause mittevõimaldamine, EAEK p.-de 1.2., 1.4., 3.5., 4.1., 4.10., 5.1., 5.2., 5.3 rikkumine
ASN lahend 7.6.00 Otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Salva Kindlustuse AS-i kaebust Äripäeva kirjutise "Käärimine kindlustuses jätkub" (Silva Männik; 13.01.00) kohta. Kaebuse esitas advokaadibüroo Glikman & Glikman.

Kaebuse järgi on Äripäev avaldanud firma mainet kahjustavat ebaõiget informatsiooni, mis ei tugine majanduslikul analüüsil. Samuti ei avaldanud Äripäev nõutud vastulauset.

Äripäeva uudistetoimetuse juhataja Raimo Ülavere selgitab vastulauses, et eksperthinnang kirjutises käsitletud kindlustusseltside kohta pärineb spetsialistidelt, kes enamikuna on ka tekstis nimetatud. Äripäeva väitel ei ole Salva Kindlustus vastulauset taotlenud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Äripäev ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Kirjutises ei ole väidetud, et Salva kindlustuse majandusseis on halb, vaid et nende imago seoses omanikeringi vahetumisega tekitab küsimärke. Äripäev on tuginenud sellise seisukoha edastamisel kolmele kindlustuspetsialistile, kellest kahte kirjutises ka nimetatakse. Peamise allikana käsitleb Äripäev kindlustusinspektsiooni peadirektorit Ellen Ridastet, kes küll on hiljem üritanud end Äripäevale räägitust distantseerida, kuid kes ei ole ka otsesõnu ümber lükanud Äripäeva kirjutises talle omistatud seisukohti. ASN-i hinnangul on Ellen Ridaste vaieldamatult autoriteetne kindlustusala asjatundja.

Faktiväidet, et Salva Kindlustus vajab aktsiakapitali laiendamist, on saanud ajalehe samas numbris proportsionaalses mahus kommenteerida finantsdirektor Andres Lõhmus. ASN ei ole pädev hindama artiklis toodud faktide õigsust. Nende täpsustamiseks on võimalik taotleda toimetuselt vastulauset.

Vaadeldaval juhul ei ole Salva Kindlustus seda teinud. Ajalehele esitati taotlus: "Palume Teil viivitamatult ülalmainitud ebaõiged ning laimavad andmed ümber lükata uues artiklis, mille sisu kooskõlastatakse Salva Kindlustuse AS-ga, Kindlustusinspektsiooniga ning Eesti Kindlustusseltside Liiduga." ASN-i hinnangul ei ole niisugune taotlus tõlgendatav vastulausena ajakirjanduseetika koodeksi p. 5.2. tähenduses.

Jalus Esilehele Tagasi