Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 166
Registr. kuupäev 10.3.99
Kaebuse osapooled Kultuurikeskus “Lindakivi” kaebus ajalehe “Estonija” kohta (Toimetuse järelsõna A.Zarenkovi avalikule kirjale Tallinna linnapeale pr. Ivi Eenmaale, 20.01.99)
Sisu tasakaalustamata informatsioon
ASN lahend 28.4.99, otsus: tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Lindakivi keskuse kollektiivkaebust ajalehe Estonija toimetuse järelsõna Andrei Zarenkovi avalikule kirjale (Tallinna linnapeale pr. Ivi Eenmaale; 20.01.99).

Lindakivi keskuse töötajate väitel ei kajasta ei endise töötaja avalik kiri ega selle toimetusepoolne järelsõna olukorda adekvaatselt. Samas ei ole toimetus pöördunud Lindakivi keskuse poole tegelike asjaolude väljaselgitamiseks ning keskuse töötaja soov avaldada vastulause jäi täitmata.

Estonija peatoimetaja Ilja Nikoforov selgitas vestluses ASN-i esindajatega, et toimetus ei soovinud end vahele segada Zarenkovi avalikule pöördumisele linnapea poole. Vastulause avaldamine ei olevat aga võimalik, sest Zarenkov on vaidlustanud oma vallandamise kohtus.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Andrei Zarenkovi avaliku kirja näol on tegemist konflikti sisaldava materjaliga, mille puhul on vajalik kuulata ära kõik osapooled (ajakirjanduseetika koodeksi punkt 4.2), ning kui kellegi suhtes avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda võimalust kommentaariks samas numbris. ASN-i hinnangul on Estonija toimetus neid põhimõtteid eiranud, seda enam et toimetus on avalikule kirjale ikkagi lisanud omapoolse kommentaari, milles on vahendatud Lasnamäe koolide direktorite arvamusi. Kindlasti pidanuks seal kajastuma ka Lindakivi keskuse seisukoht, miks noortediskod lõpetati. Siis jäänuks lugejate otsustada, kelle argumendid neid rohkem veenavad.

Avaliku Sõna Nõukogu arvates ei ole täielikult õigustatud ka Estonija toimetuse otsus keelduda vastulause võimaluse pakkumisest Lindakivi töötajale, sest vastulauseks saadetud kirjutises ei ole käsitletud Zarenkovi–Lindakivi keskuse töövaidluse küsimusi, vaid parandatud diskode lõpetamist käsitlevaid faktivigu, mis leidusid Zarenkovi kirjas ja toimetuse järelsõnas. Kui toimetus leidis, et vastulauset ei ole kohtuprotsessi kontekstis võimalik avaldada, tulnuks vigade parandusena avaldada informatsioon selle kohta, miks Lindakivi keskus diskoõhtud lõpetas (sest kohtus arutatakse Zarenkovi vallandamise, mitte diskoõhtute lõpetamise õiguspärasust).

Seetõttu leiab Avaliku Sõna Nõukogu, et ajaleht Estonija on rikkunud head ajakirjandustava.

Jalus Esilehele Tagasi