Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 151
Registr. kuupäev 25.11.98
Kaebuse osapooled Ida-Viru maavalitsuse rahvussuhete peaspetsialist Aleksandr Dusman ajalehe "Den za Dnjom" vastu (Svetlana Loginova, "Järjekordne integratsioonikeerd", 30.10.98)
Sisu solvamine ja väärinfo edastamine
ASN lahend 20.1.99, otsus: tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Ida-Viru maavalitsuse rahvussuhete peaspetsialisti Aleksandr Dusmani kaebust nädalalehes Den za dnjom ilmunud kirjutise "Järjekordne integratsioonikeerd" (""; Svetlana Loginova, 30.10.98) suhtes.

Aleksandr Dusman leiab, et ajalehes esitatud süüdistus, nagu ta oleks kasutanud välisabi raha isiklikeks vajadusteks, ei vasta tõele. Sellele kinnituseks on ta esitanud Kohtla-Järve linnavalitsuse ja Lempäälä omavalitsuse tõendi. Kirjutisest jääb mulje, et seisukohti tema kohta on avaldanud minister Andra Veidemann. Samuti leiab ta, et kirjutise mitme lõigu sõnastus on tema suhtes solvav.

Den za dnjomi toimetus saatis ASN-ile selgitusi andma ajalehe usaldusisiku Dmitri Klenski, kes selgitas, et süüdistus raha väärkasutuse kohta pärineb artikli allikalt Aleksandr Gutinilt. Andra Veidemanni pilt on kirjutise juures sellepärast, et kirjutises sisaldub intervjuu ministriga. Toimetus ei leia, et oleks rikkunud head ajakirjandustava, sest Dusmani tegevuse suhtes on põhjust olla kriitiline.

ASN palus ekspertarvamuse David Vseviovilt, kes kinnitas, et kirjutisest jääb tõesti mulje, et arvamuse Dusmani väidetavate kuritarvituste kohta on avaldanud minister Veidemann, samuti on Dusmani kohta käivad hinnangulised väljendid solvavad.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ajaleht Den za dnjom on rikkunud head ajakirjandustava.

Kirjutises on segamini erinevad anrid: nii intervjuu ministriga, arvamused teistelt allikatelt, faktoloogia olukorrast Ida-Virumaal kui ka autori isiklikud seisukohad. See omakorda on viinud ajakirjanduse eetikakoodeksi p. 4.1 rikkumisele, mille kohaselt peavad olema uudised, arvamused ja oletused selgelt eristatavad.

Süüdistused raha väärkasutuse kohta pärinevad ühelt konflikti osapoolelt, mitte aga ei tugine tõenditega tagatud faktilisele materjalile, nagu nõuab koodeksi sama punkt.

Toimetus ei ole pakkunud Dusmanile kohe (samasse numbrisse) võimalust vastulauseks tema suhtes esitatud tõsiste süüdistuste kohta, millega on toimetus rikkunud koodeksi punkti 5.1.

Et Dusmanit ei ole raha väärkasutuses süüdi mõistetud (p. 4.4.), ei ole ASN-i arvates põhjendatud talle solvavate repliikidega tekitatud kannatused (p 1.5). Kui toimetus leiab, et kriitikaks ühe või teise isiku tegevuse suhtes on põhjust, tuleb avalikkusele huvipakkuvat informatsiooni siiski edastada kooskõlas hea ajakirjandustavaga.

ASN peab vajalikus juhtida toimetuse tähelepanu asjaolule, et ka toimetusel lasub kohustus, eriti kriitilise materjali puhul, kontrollida informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust (p 3.5) ja väljaanne kannab vastutust ilmunud materjalide eest (p 1.4).

Jalus Esilehele Tagasi