Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 146
Registr. kuupäev 23.10.98
Kaebuse osapooled ETV esindaja vandeadvokaat Viktor Kaasik ajalehe “Eesti Ekspress” vastu (Gea Velthut “Toomas Lepp valetab maksumaksjatele”, 15.10.98)
Sisu ETV maine kahjustamine, valeinfo edastamine
ASN lahend 9.12.98, otsus: valdavalt tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas eesti Televisiooni esindaja vandeadvokaat Viktor Kaasiku kaebust “Eesti Ekspressi” vastu seoses kirjutisega “Toomas Lepp valetab maksumaksjatele” (Gea Velthut, 15.10.98), kus käsitletakse ETV saate “Linnapilt” rahastamist Tallinna linnavalitsuse poolt.

Viktor Kaasik peab ETV esindajana taunitavaks “Eesti Ekspressis” väljendatud seisukohta, et ETV saate “Linnapilt” arhiivimaterjaliks müügi asemel on tegemist linnapea Ivi eenmaa valimispropagandaga. Viktor Kaasik leiab, et ETV-d ja Tallinna linnapead korruptsioonis süüdistanud ajakirjanik ja “Eesti Ekspressi” toimetus on rikkunud Eesti ajakirjanduseetika koodeksi sätteid 1.2, 1.4, 3.5 ja 4.1, kuivõrd kõnealuses artiklis avaldatud seisukohad on ajakirjaniku ekslikud ja subjektiivsed järeldused ning artiklis ei ole viidatud ühelegi tõendile, millega ajakirjanik põhjendab oma seisukohti.

“Eesti Ekspressi” peatoimetaja Aavo Kokk selgitab oma kirjalikus vastuses, et “Eesti Ekspress” on uurinud avalikkuse jaoks olulist küsimust: riigi eelarvest rahastatava ETV lisatulude teenimist.

“Eesti Ekspressi” seisukoht on, et Tallinna linnavalitsuse ja ETV vahel sõlmitud “Linnapildi” salvestiste ostu- müügi leping võib olla varileping, kuivõrd sama saadet on Tallinna linnavalitsus finantseerinud pikemat aega ning varasemates lepingutes on otseselt kirjas saate rahastamine. Varilepingu olemasolu ei saa aga “Eesti Ekspress” kinnitada.

Aavo Kokk väidab, et lepingu olemasolu selgitas alles ajakirjanduslik uurimine ja seetõttu oli “Eesti Ekspressil” alust väita, et Toomas Lepp lepingu olemasolu esmalt eitanuna valetas nimetatud küsimuses.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et “Eesti Ekspress” on käsitlenud avalikkuse jaoks olulist teemat, järgides Eesti ajakirjanduseetika punkti 1.2, mis seab ajakirjandusele kohustuse jälgida kriitiliselt poliitilise ja majandusliku võimu teostamist. Kuivõrd ETV on selle võimu teostamise mõjukas vahend, ei ole “Eesti Ekspress” selles punktis rikkunud head ajakirjandustava. Väga oluline on ka avalikkusel teada, millistest allikatest finantseeritakse avalik- õiguslikku programmi ja kuivõrd mõjutavad Tallinna linnavalitsuse rahaeraldised programmi sõltumatust ja usaldusväärtust. Viimane on tähtis ka ajakirjanduseetika seisukohast lähtuvalt.

Teisalt ei ole Gea Velthut oma artikli “Toomas Lepp valetab maksumaksjatele” pealkirjas, ülapealkirjas ega esimeses lõigus esitatud väiteid (korruptsioon, saateaja varjatud müük linnapea valimiskampaaniaks, Lepa valetamine) faktidega tõendanud. Alles nädal hiljem täpsustas “Eesti Ekspressi” toimetus leheveergudel asjaolu, et vormiliselt ostab linnavalitsus saate “Linnapilt” salvestisi (makstes minuti eest 3000 krooni pluss käibemaks).

Sellest tulenevalt leiab ASN, et toimetus jättis tegemata vajaliku ajakirjandusliku uurimistöö, et 15. oktoobril võinuks ilmuda täpne ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil põhinev kirjutis. Selles osas on “Eesti Ekspress” rikkunud Eesti ajakirjanduseetika koodeksi sätteid 1.4 (ajakirjaniku ja toimetuse vastutus faktitäpsuse eest), 3.5 (toimetuse kohustus kontrollida info tõesust), ja 4.1 (uudiste ja oletuste eristamise nõue ja uudiste tõendamise vajadus).

Jalus Esilehele Tagasi