Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 138
Registr. kuupäev 19.8.98
Kaebuse osapooled Mart Raudsaar "Tartu Postimehe" vastu (Aita Ottas, "Direktori valimised Elva stiilis", 10.8.98; Ants Sööt, "Kuidas Elva gümnaasiumile direktorit valiti"; "Eesmärk pühendab abinõu", 12.8.98)
Sisu "Eesti ajakirjanduseetika koodeksi" punktide 4.1, 5.2 ja 5.3 rikkumine
ASN lahend 16.9.98, otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Mart Raudsaare kaebust "Tartu Postimehe" vastu seoses kirjutisega "Direktori valimised Elva stiilis" (Aita Ottas, 10.8.98) ja sellest alguse saanud diskussiooni käiguga ajalehe veergudel.

Mart Raudsaar leiab, et "Tartu Postimees" on kirjutises esitanud tasakaalustamata informatsiooni ning hilisemas juhtkirjas on ajaleht käsitlenud problemaatikat tendentslikult. Samuti ei avaldanud ajaleht koheselt kaebaja vastulauset.

"Postimehe" peatoimetaja Vahur Kalmre kinnitab oma kirjalikus vastulauses, et kirjutis tugineb erinevate osapoolte arvamustele. Toimetus kujundas oma arvamuse artiklis esinevate seisukohtade toel. V. Kalmre leiab, et isamaaliitlasest Mart Raudsaare eriarvamus "Postimehega" ei ole ajakirjanduseetiline probleem. Diskussioon leheveergudel kestis mõnda aega, kus said sõna kõik osapooled ning esimesel tehnilisel võimalusel ilmus ka Mart Raudsaare vastulause.

Avaliku Sõna Nõukogu märgib, et ASN-i aseesimees Vahur Kalmre taandas end küsimuse arutelust.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et "Tartu Postimees" on esitanud kõnealuses kirjutises kõikide osapoolte seisukohad, tuues vastuolud esile eraldi rubriigis "Erinev jutt". Toimetus on vaba väljendama oma seisukohta juhtkirjas. ASN-i arvates ei tugine juhtkirjas väljendatud seisukohad faktivigadele. Ilmunud materjalides on fakt ja arvamus hoitud lahus. Vastulause(d) on avaldatud põhjendamatult viivitamata. Seetõttu leiab ASN, et "Tartu Postimees" ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Jalus Esilehele Tagasi