Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 130
Registr. kuupäev 14.5.98
Kaebuse osapooled A.P. kaebus ajalehe "Kuller" kohta (Intervjuu ETV peadirektori Toomas Lepaga 09.02.1998 numbris ning ETV ajalehes "ETV Teabetelekraat" 18.02.1998 numbris avaldatud eelnimetatud teksti avaldamine viitega ajalehele "Kuller")
Sisu süüdistatakse avaldaja au ja väärikuse teotamises, moraalse kahju tekitamises ning hea ajakirjandustava rikkumises
ASN lahend 10.6.98 Otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas A.P. kaebust, mis on seotud ajalehes Kuller ilmunud Eesti Televisiooni peadirektori Toomas Lepa intervjuuga (Sven Haljand, 09.02.98), samuti selle sama teksti reprodutseerimisega ETV siseajalehes Telekraat. A.P. peab intervjuu ühte lõiku teda teotavaks, sest teksti järgi jääb mulje, nagu oleks ta võtnud ETV bensiini oma transpordifirma jaoks.

Kulleri peatoimetaja Andrus Esko ütleb oma vastulauses, et kirjutises on juttu osakonnast (mitte juhatajast) ja osakonna "ülema" firmast. Andrus Esko ei näe põhjust, miks toimetus ei pidanuks Toomas Leppa uskuma.

Avaliku Sõna Nõukogu leidis, et ei ole põhjust arutada teabelehe Telekraat tegevust, sest teabeleht trükkis ümber Kulleri kirjutise muutmata kujul. ASN-i pädevusse ei kuulu analüüsida allikainfo adekvaatsust. Au ja väärikuse teotamine ning moraalse kahju tekitamine on õigusliku vaidluse subjektiks, mistõttu ei kuulu samuti ASN-i pädevusse.

Kulleri intervjuust moodustab viide ETV transpordiosakonnaga seotule väga väikese osa: see ei ole kirjutise peateema. Kõnealuses lõigus ei esitatud kellegi suhtes konkreetselt tõsiseid süüdistusi (ajakirjanduseetika koodeksi p. 5.1 järgi), mistõttu puudus otsene vajadus A.P. poole info saamiseks pöörduda. Ka ei ole kirjutises kõneldud A.P. tegevusest, vaid transpordiosakonna ja selle ülema firmast. A.P.-d ei ole nimepidi nimetatud.

Toomas Lepp on ETV tippjuhina vaieldamatult kõige pädevam isik, andmaks infot ETV tegevuse kohta, mistõttu nõustub ASN, et Kulleril ei olnud põhjust Toomas Lepa jutus kahelda.

Eelöeldut silmas pidades leiab ASN, et ajaleht Kuller ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Jalus Esilehele Tagasi