Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 119
Registr. kuupäev 19.12.97
Kaebuse osapooled Kodanik JT Õhtulehe vastu (Aarne Ruben "Kas kapo kasutab elektroonset relva?", 22.11.97).
Sisu lubaduste täitmata jätmine, halvustamine, diletantsus; soov avaldada vastulause.
ASN lahend 23.1.98, otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas JT kaebust Eesti Ekspressi kirjutise "Mind jälitatakse endiselt" (7.04.95) ja Õhtulehe kirjutise "Kas kapo kasutab psühhotroonset relva?" (22.11.97) suhtes. JT leiab, et tema antud info põhjal on koostatud ajakirjanduslikud tekstid, mis eiravad tema sõnavabaduse õigust ning sisaldavad asjatundmatut informatsiooni. JT süüdistab ka Õhtulehe ajakirjanikku Aarne Rubenit lubadusest näidata kirjutist enne avaldamist mitte kinnipidamises.

Õhtulehe peatoimetaja Hallar Lind leiab oma vastuses kaebusele, et Õhtulehe ajakirjanik kirjutas nimetatud artikli JT materjalidele tuginedes. H.Linnu sõnul ei tulnud JT kokku lepitud ajal artikliga tutvuma, samuti ei olevat JT vastulauset nimetatud artiklile taotlenud.

Avaliku Sõna Nõukogu leidis, et kaebus Eesti Ekspressi vastu on aegunud (ASN kodukorra punkt 7.6.).

Õhtulehe kirjutise kohta leiab ASN, et autor on tuginenud erinevatele allikatele, kirjeldades kõnealuse teemavaldkonna erinevaid aspekte, sealhulgas ka JT-lt pärinevaid.

Avaliku Sõna Nõukogu kaitseb igati iga inimese õigust sõnavabadusele, nagu ka iga toimetuse õigust ise otsustada, millist materjali avaldada või mitte avaldada.

Avaliku Sõna Nõukogu peab vajalikuks märkida, et vastavalt hiljuti vastu võetud Eesti ajakirjanduseetika koodeksile on vastulausega õigus parandada materjalis esinevaid faktivigu ja tsitaate. Vastulauseks ei saa nõuda rohkem ruumi/aega, kui oli kasutada kriitikaks.

JT avaldusest ei nähtu, millal ja mil moel ta on vastulauset taotlenud.

Eelöeldut arvesse võttes leiab ASN, et Õhtuleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Jalus Esilehele Tagasi