Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 672
Registr. kuupäev 28.12.17
Kaebuse osapooled SIA Baltijas Mediju Alianse (tegevdirektor A.Blinovsi isikus) Postimehe kirjutise "Väide, et PBK-sse ostetavate saadete sisu pole Eestile ohtlik, on vale" (E.-N.Kross, 18.12.17) kohta.
Sisu valeinfo, mainekahju
ASN lahend 16.3.18 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas SIA Baltijas Mediju Alianse (tegevdirektor A.Blinovsi isikus) kaebust Postimehe kirjutise „Väide, et PBK-sse ostetavate saadete sisu pole Eestile ohtlik, on vale“ (Eerik-Niiles Kross, 18.12.17) kohta.

Kaebuse kohaselt on kirjutises esitatud mittetäielikke ja eksitavaid andmeid Pervõi Baltiiski Kanali kohta. Esiteks on valesti esitatud BMA suuromaniku nimi – tegeliku Olegs Solodovsi asemel on artiklis märgitud Vadim Solodov. Samuti toob kaebus esile, et Pervõi Baltiiski Kanali esindab Läti juriidiline isik Pirmais Baltijas Kanals, kellele on väljastatud Läti ringhäälinguluba ja mis kuulub Läti meediakontsernile Baltijas Mediju Allianse. Kaebus täpsustab, et „Suurbritannias registreeritud BMA omab NTV-Mir ja REN-TV litsentse“. Samuti pidanuks autor olukorras, kui „on ebaselge, kuidas Solodov kõik need [Venemaa telekanalite] õigused BMAle sai“, seda BMAlt küsima. Kaebus märgib, et viidatav Oleg Samorodni raamat „Propaganda hääletoru“ (2015) sisaldab ebaõigeid andmeid. Kaebus toob veel välja terve rea väiteid, mida ei pea tõele vastavaks. Postimees ei reageerinud nõudmisele lükata väärinfo ümber ja eemaldada artikkel portaalist.

Postimees ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Tegemist on arvamusartikliga, milles arutletakse Tallinna linna poolt PBKst tellitud teleprogrammide mõju üle Eestis asuvale auditooriumile. Kaebuses esile toodud väited, et programmi ringhäälinguloa valdaja on Läti juriidiline isik ja muu, ei kummuta otseselt hinnanguid PBK programmi sisu kohta. ASNil puuduvad protsessuaalsed võimalused artiklis ja kaebuses esitatud väidete detailide õigsuse kontrollimiseks. Postimehele tulnuks esitada vastulause, mida kaebusest nähtuvalt tehtud ei ole.

Võimalikud ekslikud detailid, millele kaebus osutab, olnuks korrektne ära parandada, kuid need ei moonuta kirjutise põhisisu ega ole seetõttu käsitletavad eetikarikkumisena. ASN on varem lahendis 657 märkinud, et meediafirmade omandussuhete läbipaistvus on ajakirjanduse usaldusväärsuse põhialus. See puudutab ka edastatavate Venemaalt pärinevate programmide litsentside päritolu küsimusi (miks osa on registreeritud Lätis, osa Suurbritannias?) ning avalikkuse kõrgendatud tähelepanu riikliku infojulgeoleku kontekstis PBK ja teiste taasedastatavate Venemaa kanalite suhtes on õigustatud. Artiklis väidetu tugineb paljuski allikatele, millele ASN viitas juba mainitud varasemas lahendis. ASN märkis selles ka, et üksikasjalik avalik info PBK omandisuhete kohta on raskelt leitav. Sellele viitasid toona ka usaldusväärsed Läti kontaktid. Vt ka ASN lahendit 671.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi