Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 434
Registr. kuupäev 30.9.09
Kaebuse osapooled Vladimir Zubarev ajalehes "Gorod" (38/2009) ilmunud Keskerakonna valimisreklaami kohta.
Sisu halvustav vastandamine, mis on keelatud tootereklaami puhul
ASN lahend 30.10.09 Seisukoht: lähtudes EMSLi initsieeritud heast valimistavast, pole reklaam hea tavaga kooskõlas

SEISUKOHT

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Vladimir Zubarevi kaebust ajalehe Gorod (38/2009) esikaanel avaldatud Keskerakonna reklaami kohta, milles öeldakse, et valimisliit Peetri Plats on “miiniks Narva koolide ja lasteaedade all”.

Kaebuse kohaselt on tegu halvustava reklaamiga, mis oleks lubamatu mis tahes toote reklaamimisel. Lisaks on reklaamis õigusvastaselt kasutatud kritiseeritavate poliitikute fotosid.

Avaliku Sõna Nõukogu rõhutab, et reklaamide suhtes seisukoha avaldamine on vaid kaudselt seotud ASNi põhitegevusega. Samas on tegemist avaliku tekstiga, mida saab vaadelda ka hea ajakirjandustava raames. Avaliku Sõna Nõukogu palus seisukohta konkreetse reklaami osas Keskerakonnalt ja ajalehelt Gorod, samuti Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidult (EMSL), kes on algatanud hea valimistava põhimõtted ja jälgib selle rakendamist.

Keskerakond ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Ajalehe Gorod toimetaja Aleksandr Mjassojedov selgitas ASNile, et avaliku elu tegelaste fotode kasutamine ei saa olla piiratud, seda enam et fotod on tehtud linnavolikogu istungil. Peatoimetaja peab reklaami heade tavadega kooskõlas olevaks ja selles ei ole midagi niisugust, mida teiste erakondade-valimisliitude reklaamides ei oleks. “Poliitilises reklaamis ei kehti pesupulbri reklaami seadused, kõik valimiskampaaniad on üles ehitatud erinevate ideoloogiate, erakondade ja isikute vastandamisele,” kirjutab selgituseks ajalehe Gorod toimetaja.


Avaliku Sõna Nõukogu leiab, et käesoleval juhul peab hinnang käsitletavale reklaamile tuginema eeskätt heale valimistavale, ja lähtub oma seisukohas EMSLi kui hea valimistava loomist ja rakendamist koordineeriva kodanikeühenduse arvamusest.

EMSLi juhataja Urmo Kübar andis kõnealuse reklaami suhtes tauniva hinnangu, sest see läheb vastuollu hea valimistava kahe sättega:

▪ Hoidutakse valijate hirmutamisest ja äraostmisest ning rahvusliku, sotsiaalse, rassilise või muu grupikuuluvuse kaudu vastuseisu õhutamisest;
▪ Valimislubadused on seotud valitava esinduskogu pädevusega, keskenduvad enam plaanitavale poliitikale, mitte mõne konkreetse isiku või grupi headele või halbadele omadustele.


Selles reklaamis esitatakse väiteid, mida kuidagi ei argumenteerita, kuigi tegu pole tõestamist mittevajava nn. käibetõega. Käesoleval juhul kiidetakse üht nimekirja ja hirmutatakse valijaid teisega. Kriitika oponentide tegude ja plaanide aadressil on valimisreklaami normaalne osa, kuid sellisel põhjendamata kujul ei aita see kuidagi kaasa valijate teadlikkuse tõusule, mis võimaldaks teha asjatundliku ja kaalutletud valiku. Niisugused reklaamid kisuvad alla valimisvõitluse sisulist ja eetilist taset ning loovad halbu eeskujusid järgmisteks kampaaniateks.

ASN märgib ka, et avaliku elu tegelase staatus (tulenevalt isiku poliitilisest või majanduslikust võimust või oma loomingu avalikust eksponeerimisest) kohustab küll isikut taluma teravamat kriitikat ja suuremat avalikkuse tähelepanu, kuid ei anna kellelegi õigust kohelda teda seadusi ja häid tavasid järgimata. Igal inimesel on ka õigus ise otsustada oma kuvandi kasutamise üle ning loata pildi kasutamine reklaamis võib olla õigusvaidluse objektiks.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi