Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 390
Registr. kuupäev 10.6.08
Kaebuse osapooled ASN lähtuvalt laekunud informatsioonist, et Urvaste vallalehe toimetaja Margus Konnula on vallavalitsuse ja -volikogu otsusel vabastatud ametist
Sisu Ametlikuks põhjenduseks on esitatud ühe vallavolinike artikli "põhjendamatul ning arusaamatul moel toimetamine".
ASN lahend 04.12.08 Seisukoht: tegevuspraktika põhjal käsiteb ASN Urvaste valla lehte ajakirjandusväljaandena. Toimetaja tegutses loo korrigeerimisel hea tava raames ning loo sisu ei ole moonutatud. Volikogu ja vallavalitsuse reaktsioon seoses rahulolematusega toimetaja tööga oli ebaproportsionaalne ja poliitilist võimu kuritarvitav

SEISUKOHT

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Urvaste vallalehe toimetaja Margus Konnula ametist vabastamise juhtumit, kui sai teatavaks, et Urvaste vallavanem Lembit Luts on toimetaja Margus Konnulale toimetamislepingu kirjalikult üles öelnud. Kirjas (6.juunist 2008) teatatakse, et Urvaste vallavolikogu liikmete enamuse soovil ei telli Urvaste vallavalitsus enam ajalehe toimetamistööd Margus Konnulalt, sest ta on põhjendamatult lühendanud ja arusaamatult toimetanud seitsme Urvaste vallavolikogu liikme artiklit. Enne seda, 29. mail 2008 toimus vallavalitsuse ja -volikogu nõupidamine toimetajaga, mille sisu kohta sai ASN vallavalitsuselt infot alles pärast Andmekaitseinspektsiooni sekkumist.

29. mai koosoleku kokkuvõttest selgub, et ajalehe maikuu numbris ilmunud artiklit “Hea vallakodanik” on selle autorite, vallavolikogu liikmete Aivo Värtoni, Evi Zirki, Mati Antsi, Valdur Rootsi, Mart Puusepa, Margus Klaari ja Gunnar Sarapuu arvates toimetamisega moonutatud, jättes sealt muu hulgas välja autorite arvates väga olulise lause: “Hääletamise hetkel oli järelpäringule Keskkonnaministeeriumist vastus saanud, nimelt palus Maa-amet meil ennem seisukoha võtmist, oodata ära just Keskkonnaministeeriumi vastus?” (kirjaviis muutmata). Koosoleku kokkuvõttes on toimetajale täiendavalt ette heidetud ka varasemat keeldumist valla jaoks olulise teabe avaldamisest. Toimetajale pannakse süüks ka seda, et valdav osa vallalehes avaldatud informatsioonist käsitleb toimetaja enda koduümbruse teemasid ja seltsingu Roheline Urvaste tegevust.

Urvaste vallalehe toonane toimetaja Margus Konnula põhjendas artikli kärpimist ruumipuudusega. Artikli saabumine viimasel hetkel tekitas ka ajanappuse ja kiirustamise, mistõttu toimetaja ei saanud oma parandusi enam autoritega kooskõlastada. Vaidlusalust lauset pidas Konnula ebainformatiivseks ja arusaamatuks, kuigi möönis hiljem, et selle oleks võinud ka sisse jätta. Volikogu liikmete nõudmist trükkida täismahus artikkel eraldi vahelehena maikuu numbri vahel pidas Konnula aga liiga kulukaks ja praktiliselt raskesti teostatavaks.

ASN asus seisukohale, et vallavolikogu liikmed ja vallavalitsus on tavakorras hõlpsasti lahendatavale ja vallarahva informeerimise seisukohast olulist kahju mitte tekitanud juhtumile reageerinud ebaproportsionaalsete meetmetega – toimetamislepingu ülesütlemisega. Välja arvatud eespool tsiteeritud lause, ei ole teised süüdistused – vallale olulise info mitteavaldamine ja oma koduküla ning opositsioonilise seltsingu eelistamine – konkreetsete faktidega tõendatud.

ASN ei pea vallalehe toimetaja tegevust antud artikli toimetamisel hea tava vastu eksimiseks. Kuigi toimetajaga ei olnud sõlmitud kirjalikku lepingut – kuulub materjalide valik, paigutamine lehenumbrisse ja korrigeerimine (mahu tõttu, selguse huvides või keelereeglitest lähtuvalt) tavapäraselt toimetaja pädevusse. Seda ülesannet on Margus Konnula toimetajana ka täitnud. ASN, võrrelnud algteksti ilmunuga, leiab, et kärped ei ole moonutanud artikli sisu ega fookust. Seetõttu ei ole ka põhjendatud etteheide, et neid autoritega ei kooskõlastatud. Enim probleeme tekitanud lause on ka ASNi hinnangul arusaamatu ja segaselt sõnastatud. See lause korrektselt sõnastatuna olnuks küll asjakohane, kuid samas ei ole selle puudumine eksitav. Tavasid järgides oleks võinud selle lause täpsustuse või õienduse korras avaldada vallalehe järgmises numbris, tuues näiteks pikemalt ära lõigu, mille juurde kärbe kuulus.

ASN leiab, et Urvaste valla omavalitsusorganid on oma poliitilist võimu kuritarvitades sekkunud väljaandjana ajalehe toimetamisse ja kasutanud oma rahulolematuse väljendamiseks jõuvõtet – faktiliselt vallandades toimetaja ametist. Selles näeb ASN volikogu ning vallavalitsuse liikmete poliitiliste huvide eelistamist vallaavalikkuse huvi teenimisele.

ASN ei nõustu siinkohal õiguskantsleri seisukohaga (mis tugineb ERRi eetikanõuniku Tarmu Tammerki arvamusele), et kohaliku omavalitsuse poolt väljaantav jätkväljaanne on käsitletav ajakirjandusväljaandena üksnes juhul, kui selle ajakirjanduslik sõltumatus on instutsionaliseeritud sõltumatu toimetuskolleegiumi abil (www.oiguskantsler.ee/public/resources /editor/File /07 _ettepanek_Rae_Vallavalitsusele_ rikkumise_k_rvaldamiseks ..._Rae_S_numid__ september_2008.pdf) ja seega ei saaks Urvaste vallalehte pidada ajaleheks.

Väljaandeid ei saa kvalifitseerida ajakirjanduslikeks ja mitteajakirjanduslikeks lähtuvalt sõltumatu toimetuskolleegiumi olemasolust või puudumisest, vaid siin tuleb lähtuda mitmest ajakirjanduslikust kategooriast (professionaalsus, avaliku huvi teenimine, ajakirjanduslikele kriteeriumidele vastav teabetöötlus ja sisu toimetamine). ASNi arvates muudab väljaande lugejate jaoks ajakirjanduslikuks professionaalne toimetamispraktika, mis on ka eelpoolnimetatud reeglite alusel hinnatav. Need kriteeriumid on Urvaste vallalehe puhul olnud olemas ja lubavad seda käsitleda ajakirjandusliku väljaandena. Faktiliselt on ka Urvaste vallaorganid sellist ajakirjanduslikele kriteeriumidele vastavat väljaannet sallinud ja sisuliselt heaks kiitnud pikema aja vältel. Et omavalitsuse väljaanded kasutavad kohalike elanike informeerimiseks maksumaksjate raha, siis on põhjendatud, et vallalehe toimetaja töö on sõltumatu võimul olevate poliitikute otsesest mõjust. Eeskätt tähendab see, et poliitilistel motiividel väljaande sisusse ja toimetaja tegevusse ei sekkuta.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi